До сих пор удивляюсь, как  стал артистом. Я — жутко непубличный человек,  интровертище! С удовольствием закрылся бы в собственном мире. Но вдруг стало интересно писать музыку, и я стал получать удовольствие от сцены,
я даже стал звеном того процесса, который уже не могу и не хочу останавливать. Зачем?

Дагэтуль дзіўлюся, як стаў артыстам. Я — вельмі непублічны чалавек, сапраўдны інтраверт! З задавальненнем зачыніўся б ва ўласным свеце. Але раптам стала цікава пісаць музыку, і я стаў атрымліваць задавальненне ад сцэны,
нават стаў звяном таго працэсу, які ўжо не магу і не хачу спыняць. А навошта?

20170912-IMG_5282web

 

Быть самим собой — большая смелость. Не знаю, что говорят обо мне, не испытываю к этому чрезмерного интереса. И если б я постоянно думал об этом, анализировал каждую деталь поведения, то выглядел бы примерно так:

Быць самім сабою — вялікая адвага. Не ведаю, што кажуць пра мяне, не адчуваю да гэтага празмернай цікавасці. І калі б увесь час думаў пра гэта, аналізаваў кожную дэталь сваіх паводзін, дык выглядаў бы прыкладна так:

20170912-IMG_5367web

 

Талантов актерских в себе не наблюдаю, да и проверено много раз. Мне тяжело раскрываться из-за внутренней замкнутости. А вот случайно глянув на некоторые из фотографий, я почти согласился бы и что-нибудь сыграть. На сцене. В кино. Как вызов своей интровертности.

Талентаў акцёрскіх ў сабе не назіраю, што й праверана шмат разоў. Мне цяжка раскрывацца для ўсіх з-за сваёй унутранай замкнёнасці. А вось выпадкова зірнуўшы на некаторыя з фота, я амаль пагадзіўся б і нешта згуляць. На сцэне. У кіно. Як выклік сваёй інтравертнасці.

20170912-IMG_5379oweb

 

Страшно, когда вдруг нечем себя занять. Меня это ломает!

Страшна, калі раптам няма чым сябе заняць. Мяне гэта ломіць!

20170912-IMG_5348web

 

Когда я по-настоящему злой, у меня минимум мимики на лице, минимум! Поэтому иногда, чтобы  защитить свое личное пространство, приходится подключать более живую мимику. Даже коты понимают…

Калі я сапраўды злы, у мяне мінімум мімікі на твары, мінімум! Таму часам, каб абараніць сваю асабістую прастору, даводзіцца падключаць больш жывую міміку. Нават каты разумеюць …

20170912-IMG_5313wO

 

Именно так выглядят люди, когда у них спрашивают про вислоухую принцессу. Только так, запомните! И не спрашивайте …

Менавіта так выглядаюць людзі, калі ў іх пытаюцца пра віславухую прынцэсу. Толькі так, запомніце! І не пытайцеся больш…

20170912-IMG_5307web
 

Человек изнутри себя видит одним, а снаружи … Он не может оценить как он выглядит: он может надевать любые маски, в зависимости от ситуации, настроения, окружения.

Чалавек знутры бачыць сябе адным, а звонку… Ён не можа ацаніць, як сам выглядае: ён можа апранаць любыя маскі, у залежнасці ад сітуацыі, настрою, атачэння.

20170912-IMG_5345web

 

Самый главный инструмент твой инструмент — твоя башка! Овладеть можно любым инструментом, придумать что на нем сыграть — тут без головы никак. Все пляшет отсюда. Музыка рождается в голове.

Самы галоўны твой інструмэнт — твая галава! Авалодаць можна любым інструментам, а прыдумаць, што на ім выканаць, — тут без галавы аніяк. Усё ідзе адсюль. Музыка нараджаецца ў галаве.

20170912-IMG_5323web

 

Когда находишься в своем защитном периметре, одолевают тебя творческие муки или нет, — ты запросто можешь расслабиться и замереть в своей тишине. Люблю это почти медитативное состояние,когда останавливается все вокруг, и ты на 100% растворяешься в пространстве вокруг тебя.

Калі знаходзішся ў сваім ахоўным перыметры, ахопліваюць цябе творчыя пакуты ці не, — ты проста можаш разняволіцца і замерці ў сваёй цішыні. Люблю гэты амаль медытатыўны стан, калі спыняецца ўсё навокал, і ты на 100% распускаешся (раствараешся) ў прасторы, што вакол цябе.

20170912-IMG_5293web

 

О! Вам же тоже бывает неловко за свои мысли? Слова? Поступки?  В такие моменты выглядишь, как нашкодивший кот.

О! Вам жа таксама бывае няёмка за ўласныя думкі? Словы? Учынкі? У такія моманты выглядаеш, як шкадлівы кот.

20170912-IMG_5321web

 

Могу утонуть в хорошей хорошей музыке…

Магу патануць у добрай музыцы …

20170912-IMG_5331web

 

Лень — это мое всё!!!

Лянота — гэта маё ўсё !!!

20170912-IMG_5355web

Фото, обработка, идея — Татьяна Менская

Стилист — Надежда Слижевская

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *